Power Rankings

1
0
2
Miami (8.1)
8
4
Houston (7.7)
2
5
2
6
Denver (5.9)
0
7
Detroit (5.5)
2
8
4
9
Oakland (4.6)
2
10
2
12
8
13
Atlanta (2.2)
1
14
3
15
Seattle (1.1)
6
16
Arizona (0.7)
3
17
Buffalo (-0.4)
2
18
9
19
Dallas (-1.4)
3
20
4
21
3
24
1
26
0
27
2
28
Chicago (-7.6)
0
29
0
30
0
31
0
32
0