Power Rankings

2
0
3
Houston (7.3)
0
4
0
5
Miami (5.5)
0
6
2
7
Detroit (5.3)
0
8
Atlanta (5.3)
2
9
Denver (5.2)
0
10
0
11
Oakland (3.7)
0
12
0
13
Seattle (3.2)
0
14
Buffalo (3.1)
0
15
0
16
0
17
1
18
Arizona (-0.6)
1
19
2
20
0
21
0
22
0
23
0
24
1
25
Chicago (-4.7)
1
26
0
28
0
30
1
31
1
32
0